top of page

Regulatorni Rizici i Rizik Usaglašenosti

Kompanije u svim industrijama se suočavaju sa globlanim širenjem različitih regulatornih zahteva, očekivanja stejkholdera i promenama u poslovnom modelu. Kompanije se suočavaju sa izazovom da poštuju zakone i propise, a istovremeno da uvećavaju vrednost i proširuju biznis. Iako se regulativa i usaglasenost sve više uvećavaju, ipak mnogo firmi još uvek ne preuzima integrisan pristup prema rizicima. Usaglašenost sa zakonima, pravilima, standardima u odredjenoj oblasti, propisanim praksama i etičkim standardima je važna, ne samo zbog ispunjenja forme prema regulatoru već i za gradjenje brenda, uvećavanju poslovnih mogućnosti, respektabilne reputacije, prepoznatljivosti medju klijentima i konkurencijom.
Naši konsultanti su tu da vam pomognu u pripremi izveštaja, komparativnih analiza, komunikacije sa državnim organima, kao i sa jazom u analizi, izradi relevantnih politika i operativnih procedura, procene uticaja na unutrašnje procese i modele.

Regulatorni Rizici i Rizik Usaglašenosti
bottom of page